10 consells cloud

Segurament ha sentit a parlar alguna vegada sobre els beneficis que el núvol pot aportar a la vostra empresa, i li agradaria comprovar-ho. Passar al núvol és sense dubte un canvi important i necessita una bona reflexió a consciència. Tot seguir li mostrarem 10 passos que el podran ajudar a reflexionar si el núvol és una bona idea per a la seva empresa.

 

1Sap que ha d’estar al núvol?
Fer el canvi cap al núvol suposa bastant dedicació i estudi previ ja que és transcendental per a la seva empresa. És per això, que abans de prendre la decisió, cal plantejar-se si és o no, una bona elecció, i si realment és necessari. Cal observar la instal·lació actual, estudiar el modus operandi, i analitzar com la implementació al núvol, podría ajudar a la seva empresa. Aquest estudi, el realitzem nosaltres sense compromís, i juntament amb el client, decidim si és una bona opció, i com tirar-ho endavant. Un canvi d’aquestes característiques, requereix que l’estudi del canvi sigui acurat i dedicat, per no afectar en absolut al seu dia a dia de treball.

 

2Calculi el cost de la operació amb la manera de treballar tradicional.
Per calcular-ho, la millor manera és fer-ho projecte a projecte, i després, incloure totes les altres despeses que poden ser comunes per a tots els projectes. 

 

3Determini el cost de trasllat al núvol.
Passar al núvol comporta despeses en l’educació del treballador, despeses produïdes pel trasllat de les aplicacions al núvol, entre d’altres. 

 

10 passos per passar al núbol

4Demani pressupost per saber el que costaria fer el canvi al núvol.
És bàsic saber amb quina inversió ens movem a l’hora de passar informació al núvol. És en aquest moment que haurem de decidir si passar-ho tot, o només algunes parts de la instal·lació, i calcular el que suposaria cada opció. Demanant pressupost a Infordisa, observarà tots els aspectes a tenir en compte detallats, per permetre una decisió amb fonament i coherent.

 

5Decideixi quin nivell de virtualització requereix.
Una vegada decidida la quantitat de feina que es durà a terme, cal decidir els temes relacionats amb la virtualització. Cal escollir, en termes de virtualització, que és el que millor ens funciona, i quina quantitat se’n necessita.

 

6Marqui els requisits.
Sol·liciti quins son les necessitats tècniques i determini els paràmetres de rendiment a tenir en compte, per tal que puguem definir la millor instal·lació.

 

7Demani pressupost.
Verifiqui les despeses de funcionament dels pròxims anys. El pressupost inclourà també les tarifes basades amb les combinacions d’utilització d’aplicacions, emmagatzemament i número d’usuaris.

 

8Revisi les despeses i els beneficis.
A partir del pressupost, ja pot determinar el cost real de la computació al núvol per a la seva empresa. Una vegada tingui aquestes dades, podrà comparar-ho amb les seves despeses actuals.

 

9Comenci amb el canvi.
Ha arribat l’hora de definir si la proposta s’ajusta a les necessitats. Reflexioni sobre la possibilitat de generar un Cloud públic, privat o hibrid si és necessari. Segons el tipus d’instal·lació, és possible que sigui una bona opció optar per un cloud hibrid i progressivament passar-ho a públic. Cal també definir totes les pautes d’actuació i revisar el canvi. Infordisa generarà un esquema d’actuació que permet a client i proveïdor, fer un seguiment acurat de l’evolució del projecte.

 

10Passi al núvol.
Un projecte d’aquestes característiques, és sempre millor deixar-ho en mans d’experts com els tècnics d’Infordisa abans que en mans d’aficionats. Nosaltres definirem els plaços d’entrega juntament amb el client per definir el millor esquema d’actuació, per tal que afecti el mínim possible al dia a dia del client.

 

Aquest és el seguiment que cal seguir abans de fer una migració de la seva instal·lació al núvol. Aquest canvi i totes les feines realitzades, se supervisaran per professionals permetent una transició suau i poc intrusiva. Només ens queda recordar-vos que com a conclusió, passar la instal·lació al núvol o fer cloud computing, permet a les empreses com la vostra, i cada dia a més PIMES, treure el màxim rendiment dels seus sistemes informàtics optimitzant-ne la instal·lació i el funcionalemtn.

Reflexioni sobre el Cloud computing, un canvi inevitable que s’ha convertit en al punta de llança dels principals fabricants, i que Infordisa li ofereix d’una manera professionalitzada, adaptada a les seves necessitats, i amb total proximitat i suport tècnic.

Assessories despatxos cloud

El 65 % dels assessors i despatxos professional espanyols aposten per l’ús de les aplicacions informàtiques al núvol (o cloud computing), segons es desprèn de l’últim Baròmetre Tecnològic i Econòmic de l’Assessor. Aquest confirma la bona percepció que el cloud computing té en el sector de les assessories i els despatxos professionals, ja que el 65% el consideren beneficiós per al seu negoci .

L’estalvi de costos, la millora en l’accessibilitat de la informació, la generació de noves oportunitats de negoci i la possibilitat de desvincular l’exercici professional de la presència al despatx, són alguns dels avantatges que aquests dos terços dels professionals enquestats associen al cloud computing.

No obstant això, el 28 % dels assessors es mostren reticents cap a l’ús de les aplicacions en el núvol pels dubtes que els generen els canvis que pot implicar en la cultura del treball i la seguretat de la informació .

El Baròmetre corrobora que cada vegada són més les assessories i despatxos professionals que van vencent les reticències, valoren els avantatges que ofereix el cloud computing i aprecien l’estalvi de costos i infraestructura, entre altres virtuts, que suposa invertir en aquest tipus d’aplicacions.

despatxos-cloud-assessorsLa possibilitat de desenvolupar l’activitat professional fora del despatx, que ofereix el cloud computing és un dels avantatges que tornen a destacar els enquestats en relació amb l’ús de telèfons smartphones i tablets. Dos terços dels assessors (67%) utilitzen aquests dispositius precisament perquè valoren que els permetin treballar allà on siguin. No obstant això, encara hi ha un 30% de professionals que descarten l’ús professional de smartphones i tablets, encara que aquest percentatge ascendia al 59 % en l’últim baròmetre fet públic al juliol de 2012 .

La presència a Internet i a les xarxes socials és considerada “estratègica” per als despatxos professionals. Gairebé el 42% disposa de pàgina web, en canvi, la presència a les xarxes socials ha experimentat un notable augment, ja que més de la meitat (55%) té comptes a Facebook, LinkedIn o Twitter, quan fa set mesos era el 31%.

També ha crescut l’ús de canals alternatius al telèfon i el correu electrònic com a mitjà de comunicació amb els clients: el 60 % dels professionals de les assessories i despatxos ja recorren a altres vies, com els missatges de text, una extranet o les xarxes socials.

L’email segueix sent el principal mitjà utilitzat pels assessors per intercanviar documents amb els seus clients. Així ho fan el 58% dels despatxos, encara que segueix utilitzant-se el fax, amb un 37%, i el correu postal (30%). Només el 4% de les assessories utilitza un portal o extranet per realitzar aquest intercanvi documental amb els seus clients. Pel que fa a la documentació, encara hi ha un 55% de despatxos que la guarda en arxivadors o en directoris compartits, tot i que el percentatge d’ús de gestors documentals es multiplica i arriba ja gairebé el 25 %.

L’estudi demostra en definitiva, la tendència de creixement imparable en utilitzar serveis al núvol. Les assessories i despatxos professionals guanyen en prestacions i redueixen en despeses, gràcies a serveis com el correu corporatiu al núvol, el backup online, les aplicacions de col·laboració, els escriptoris virtuals o els servidors al núvol. Tots aquests serveis ofereixen plataformes al núvol, on l’assessoria o despatx professional pot comunicar-se amb el seu client d’una manera més eficaç, traslladant la comunicació i gestió documental a una ubicació sempre disponible.

Estalvi cloud infordisa

Segons informes oficials, el 65% de les Petites i Mitjanes Empreses, estan planejant la migració dels seus sistemes TIC al Cloud. Aquest creixement podria arribar a nivell mundial, a 14,5 bilions d’euros al mercat al 2016. S’espera que el creixement de la utilització del Cloud sigui superior a Europa, on la Comissió Europea està desenvolupant un plantejamnet global de política Cloud per assegurar la independència en quant a la tecnologia i els datacenters dels EUA.

El 65% de les PIMES es plantegen migrar al Cloud a un ritme de creixement del 35% anual fins el 2016.

Les empreses més beneficiades d’aquest creixement son les PIMES, ja que teòricament poden arribar a un 90% d’estalvi. Al marge de la reducció que implica no comprar hardware, també permet obtenir desenvolupament i actualitzacions de software a baix cost gràcies al pagament per subscripció.

cloud-estalvi-nubeLes solucions en Cloud poden aportar a les empreses entre un 30% i un 90% d’estalvi, en funció del seu tamany i el gasto en TIC. Segons estudis realitzats, el Cloud permetria estalviar aproximadament entre el 70% i el 90%, a una empresa que tingui entre 5 i 15 treballadors. Per un altre costat, les empreses de més volum, rondarien el 35% d’estalvi. Aquesta diferència es produeix ja que una gran companyia, probablement perquè aquest tipus d’empresa no acaba de passar tots els seus serveis i gestió informàtica al núvol, de manera que segueix tenint despeses internes. En canvi les PIMES, poden externalitzar tots els serveis informàtics a una empresa com Infordisa, i centrar-se amb la seva activitat professional.

No s’ha de pensar només amb el preu dels elements que componen la infraestructura TIC (hardware), per defecte car, sinó que també existeixen altres despeses com el lloc físic on està la instal·lació, el manteniment, les certificacions de seguretat i qualitat, o el coneixement dels sistemes amb personal qualificat.

Un altre benefici que permet a les empreses centrar-se amb la seva activitat professional, és el fet que d’aquesta manera tenen accés a desenvolupament i actualitzacions de software a un baix cost i de manera automàtica sense afectar al seu funcionament. Aquest és un factor que no se sol tenir en compte, però encara que es tracti d’una decisió llunyana al moment de plantejar-se el canvi, és crucial.

El poder dels serveis al núvol, no resideix únicament a les prestacions del servei, sinó que permet també planificar les despeses financeres, i flexibilitzar-les gràcies a la llibertat de contractació. D’aquesta manera les PIMES poden planificar millor les despeses en TIC i gestionar-ho mensualment segons les necessitats.

En definitiva, els serveis en Cloud o serveis al núvol, obren una nova manera de viure les TIC, i defineixen com mai abans, el concepte d’optimització.

Empreses satisfetes cloud

Cisco i Intel han realitzat un estudi per analitzar l’impacte del cloud en el model de consum de les TI. Revelen 06:00 conclusions perquè els proveïdors de serveis cloud i els departaments de TI s’adaptin a aquest nou escenari.

Simon viñals wb cisco intel

Com destaca l’estudi , els avantatges del cloud són múltiples i podríem resumir-los en flexibilitat, ràpid processament, accés remot, disponibilitat i estalvi de costos.

Mitjançant enquestes a 4.226 responsables de TI pertanyents a empreses mitjanes i grans de 18 sectors ubicades en nou països ( Alemanya, Brasil, Canadà, Xina, Estats Units, Índia, Mèxic, Regne Unit i Rússia ), aquest estudi analitza l’estat actual i futur d’aquest innovador model tecnològic i de negoci, i aquestes són sis de les seves conclusions més importants :

 

1 Els beneficis del cloud superen àmpliament els seus desavantatges. Malgrat les seves barreres – principalment la preocupació per la seguretat i la major complexitat – vuit de cada deu responsables de TI consultats a escala global creuen que el cloud impacta positivament en les seves organitzacions en les diferents etapes del cicle de consum de TI ( planificació , inversió , desplegament , operació i gestió ) .

 

2 La inversió en cloud continua augmentant. Ja es tracti d’entorns cloud públics , privats o híbrids , la inversió en núvol ja suposa el 23% del pressupost de TI dels enquestats , que preveuen que augmenti al 27 % en els propers tres anys (a Europa , aquestes xifres se situen en el 19% i 24% , respectivament ) . El cloud privat és el model més predominant , afectant un 45 % de les organitzacions consultades .

 

3 Poder transformador i rendibilitat. La visió del cloud difereix entre els mercats emergents i els països avançats . Els primers – com el Brasil , la Xina , l’Índia o Mèxic – consideren el cloud com un element principalment transformador i capaç de millorar la productivitat del negoci , mentre que el primer impulsor per adoptar el cloud en països com els Estats Units , Canadà, Regne Unit o Alemanya és el seu potencial d’estalvi de costos .

 

4 Alta satisfacció amb els proveïdors, però també altes expectatives. El 86 % dels responsables de TI consultats que es recolzen en proveïdors cloud estan satisfets amb el servei rebut , però també són molt exigents en les seves demandes : sòlids mecanismes de seguretat , capacitat de personalització i garanties mitjançant Acords de Nivell de Servei ( SLA ) constitueixen els principals factors citats per optar pels proveïdors cloud .

 

5 Barreres per al cloud. La major barrera per a l’adopció del cloud continua sent la preocupació per la seguretat , seguida per la complexitat de gestió i la falta d’integració i interoperabilitat entre sistemes interns i els de proveïdors externs .

 

6 Necessitat de col·laboració entre el departament de TI i les línies de negoci. Els departaments de TI han d’adoptar una aproximació personalitzada capaç de resoldre els reptes concrets de l’organització , pel que resulta fonamental la col · laboració amb altres línies de negoci -finances , vendes , recursos humans … – el pressupost també contribueix a l’adopció de TI a un 44 per cent de les companyies consultades . El 76 % dels directors de TI consideren seu departament cada vegada més com ‘ orquestrador ‘ de serveis interns i externs per a les diferents divisions de negoci , a més de proporcionar seguretat i suport tècnic .

 

“Com a element clau en l’accés i consum dels recursos de TI i de les aplicacions de negoci , el cloud resulta fonamental en la nova era de l’Internet of Everything , marcada pels milers de milions de connexions entre persones , processos , dades i objectes ” , apunta Luis Palacios , director de Data Center i Virtualització a Cisco Espanya . “L’estudi revela importants conclusions per adaptar-se a aquest canviant escenari , tenint en compte factors essencials com la seguretat , la capacitat de personalització , la disponibilitat i la necessària col · laboració amb les diferents línies de negoci”, continua .

Article original de Computing.es