Registre horari treballadors

En aquest article, mostrem els efectes i conseqüències a les empreses del projecte de llei del Govern Espanyol per reformar l’estatut dels treballadors.

Els últims mesos hem sentit a parlar de la reforma de l’estatut dels treballadors i el control horari. Però en què consisteix aquesta reforma? 

Han sigut multitud els mitjans de comunicació que han fet ressò de la proposta per modificar l’estatut dels treballadors per part del Ministeri de Treball, amb el suport de CCOO i UGT. S’han creat de rumors, però en què consisteix exactament aquesta reforma?

D’entrada, la proposta obligarà a les empreses a registrar la jornada laboral de tots els empleats. Això, permetrà als treballadors, el dret bàsic de conèixer la durada i la distribució de la jornada ordinària de treball i el seu horari.

Això evitarà 

 • Hores extres sobre la jornada màxima anual.
 • Aixecar actes de liquidacions de quotes a la seguretat social.
 • Evitar que no es compleixi la jornada anual prevista per treballador

Afectes pels treballadors

 • Tots els treballadors hauran de fitxar a l’entrada i la sortida de la feina.
 • Controlar el pagament de les hores extres, i per tant, cobrarles.
 • Evitar contractes a temps parcial de forma fraudulenta, pagant menys a treballadors que realment treballen a jornada completa. Per tant, un contracte just per tots els treballadors.

Afectes per les empreses

 • Obligades a registrar les hores treballades.
 • El registre serà diari.
 • Haurà de reflectir l’hora exacta d’entrada i sortida
 • A final de mes informar a cada treballador de les hores ordinàries i extres realitzades, i enviar-la als sindicats.
 • Guardar els registres d’horaris fins a quatre anys.
 • Declarar i pagar les hores extres.

Malgrat la normativa no ser vigent, les grans empreses compleixen aquests requisits des de fa anys pel que la normativa afectarà principalment a petites i mitjanes empreses, pel que l’acció de fitxar en entrar i sortir de la feina, serà obligatori per tothom.

La cara oculta de les hores extres actuals

 • 410.000 treballadors fan hores extres i no les cobren ni són reflectides en la nòmina. Per aquest forat horari, desapareixem milers de posicions de treball.
 • 9 milions d’hores extres il·legals a Espanya setmanalment sense cotitzar. La qual cosa fa que la seguretat social deixi d’ingressar fins a 2.000 milions setmanals.
 • Utilització perversa de l’horari parcial, ja que algunes empreses contracten els treballadors per 4h diàries i acaben treballant 8 i 9h diàries
 • Els sectors on es fan més hores extres sense cobrar, és el sector financer, immobiliari, científic i formació.
 • Es calcula que si és poses fi a la mala pràctica de les hores extres, es podrien crear fins a 74.700 noves posicions de treball a temps complet.

Per tant, serà d’obligació per llei a totes les empreses a registrar l’horari dels seus treballadors.
La llei també pretén establir la desconnexió digital, la qual el dia d’avui està establerta tan sols en treballadors públics. La desconnexió digital, té com a principal objectiu que els treballadors no hagin de contestar ni atendre trucades i/o correus fora del seu horari laboral, amb l’objectiu d‘eliminar el risc de patir fatiga informàtica i millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors, donar-ne copia als representants dels treballadors quan ho demanin i guardar la documentació durant uns anys per les inspeccions de treball.

Mitjans de comunicació

Logo tv3
Logo rtve
Logo lasexta
Logo antena3La teva sol·lució, CORUS RH

Corus RH és un software de control de presència amb enormes possibilitats de control i gestió horària. Ja pot gestionar un control exhaustiu de les entrades, sortides, absències, la puntualitat i moltes més opcions dels seus treballadors.

Rgpd blog infordisa

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) entrarà en vigor a partir del pròxim 25 de maig, amb un impacte molt fort en les empreses que es manegen amb dades personals.
En aquest article es presenta a tots els interessats un resum sobre el contingut del nou Reglament, especialment pel que fa a empreses espanyoles. El propòsit és que serveixi com a guia a tots aquells directors i empleats d’empreses que, directament o indirectament, estigui relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.

¿Què és el RGPD?

El Reglament General de Protecció de Dades va ser aprovat al maig de 2016 pel Parlament Europeu i el Consell, principalment amb la necessitat d’unificar les regulacions dels estats membres en aquest tema, a més d’introduir certes novetats relacionades amb les novetats del món digital.
Aprovat sota el nombre 2016/679, el seu nom complet és reglament “relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE “.

1. Nous principis

S’introdueixen tres principis fonamentals que regiran el tractament:

Responsabilitat (accountability): s’exigeix ​​a totes les organitzacions, públiques i privades, que adoptin en tots els seus nivells una actitud proactiva, diligent i conscient en el tractament de dades. Les empreses han de poder demostrar que compleixen amb els nous requeriments, el que les portarà a implementar polítiques internes i mecanismes de control.

Protecció de dades per defecte i des del disseny: les mesures destinades a protecció de dades han de ser desenvolupades i aplicades des de l’inici mateix de l’empresa o activitat de tractament.

Transparència: la informació sobre tractament de dades personals (per exemple, avisos i polítiques de privacitat) ha de ser més senzilla i comprensible per a l’usuari.

2. Nous drets

Els drets a favor de les persones físiques les dades de les quals es tractin han estat reforçats i renovats, com s’indica a continuació.

Consentiment inequívoc: es requereix una acceptació expressa i conscient de la persona autoritzant el tractament de les seves dades personals (adéu al consentiment tàcit).

Dret a l’oblit, desenvolupant a partir de certa jurisprudència europea, especialment en casos iniciats contra Google, consisteix essencialment en els drets de cancel·lació o oposició en l’entorn online.

Dret d’accés: implica que les persones físiques, en cas que les seves dades personals estiguin sent tractats, puguin accedir-hi i obtenir informació sobre: ​​(i) finalitat del tractament; (Ii) destinataris de les dades; (Iii) termini de conservació, entre d’altres.

Portabilitat: els interessats tenen dret a rebre les dades personals que hagin subministrat a un responsable, en un format llegible i ordenat. També poden transmetre aquestes dades a un altre proveïdor.

Denúncies i indemnitzacions: les persones poden presentar denúncies a responsables a través d’associacions d’usuaris. A més, tenen dret a reclamar indemnitzacions pels danys i perjudicis derivats de tractaments duts a terme en forma il·lícita.

3. Sancions

Les sancions establertes pel reglament europeu són més rigoroses. La LOPD establia multes econòmiques des de 900 euros i arribant als 600 000 en els casos de major gravetat.

No obstant això, en el reglament europeu s’estableixen criteris de proporcionalitat sobre la base de la facturació de l’empresa. Així, les organitzacions poden arribar a pagar en concepte de multa sumes de fins al 4% de la facturació global anual amb un límit màxim de 20 milions d’euros. Sens dubte, hi ha una gran diferència.

4. La figura del delegat

Un altre aspecte destacat del reglament general és la creació d’una figura nova: el Delegat de Protecció de Dades. Es tracta d’una persona amb experiència i coneixement en la matèria, que obligatòriament haurà de ser designada per organismes públics i per empreses que realitzin tractament de dades personals a gran escala. Actuarà amb total autonomia de l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Entre les seves funcions més rellevants es troben les d’informar obligacions que té a càrrec el responsable del tractament de les dades a l’empresa, supervisar que compleixi amb les polítiques i obligacions al seu càrrec i també oferir el seu assessorament respecte de decisions i accions que l’organització s’executi en matèria de protecció de dades.

Com han de complir amb el RGPD les empreses? Les funcions dels diferents departaments

Per descomptat, en totes les empreses que tractin dades de caràcter personal, els representants i els responsables del tractament hauran de comptar amb la capacitació suficient sobre les seves obligacions i l’eventual conseqüència de les seves accions. El mateix per a tots els empleats de l’empresa que tinguin accés a la informació.

En particular, cal que les diferents àrees compleixin amb els següents mandats:

RRHH: és una oportunitat per reforçar els nivells de seguretat pel que fa al tractament de dades, tant de treballadors de l’empresa com de clients. Ha de considerar-se especialment aquesta circumstància en els processos de selecció de personal: els candidats han de tenir els drets que hem esmentat anteriorment.
Màrqueting: els integrants d’aquesta àrea han d’assegurar que en el moment del consentiment s’hagin explicat degudament les finalitats i les modalitats del tractament de dades.
Legal: sense dubte, la funció d’assessorament i control que poden complir els advocats respecte a la resta de les àrees és fonamental. Aquest departament ha de revisar qüestions com el tractament de les sol·licituds, la documentació dels processos, l’adequació dels temps de resposta i la publicació de les polítiques.
Finances: el RGPD impacta sobre els certificats digitals personals (per exemple, Single Euro Payments Area). Per això, els departaments de finances asseguraran que els certificats i identificadors digitals siguin segurs. També identificar clarament les multes aplicables i els plans de risc.

Sabies que murano1

Sage és una empresa anglesa de Newcastle que al 2005 va comprar Logic Control, una empresa de Sabadell especialitzada en oferir solucions de software ERP per a PIMEs espanyoles. Amb aquesta adquisició Sage ha aconseguit una quota de mercat del 55% en el sector dels programes de gestió empresarial a nivell espanyol. Infordisa era partner de Logic Control gairebé des dels nostres inicis, ja que la possibilitat d’oferir una solució global als nostres clients, que integrés software i hardware, ha sigut sempre la nostra màxima.

Treballàvem amb Logic Class de Logic Control, i des de la fusió, som experts també en Sage Murano de Sage

Amb la compra de Logic Control per part de Sage, vam passar a ser partners oficials de Sage, amb un llarga trajectòria i un extens coneixement de les solucions ofertes. L’ambició sempre ha sigut un dels nostres motors, i és per això que hem adquirit amb els anys altres partners, que han col·laborat en la ampliació del suport i qualitat del servei per als nostres clients.

El conegut Sage Murano, és el fruit de la compra de la marca catalana per part de Sage, i l’evolució del que era Logic Class. Aquest era una de les nostres principals apostes quant a software i així ho ha sigut sent amb els anys.

A més de ser experts coneixedors de l’ERP Sage Murano, disposem d’un equip de programadors en tecnologia ASP.net. Visual Basic sobre qualsevol BBDD per donar solucions a les necessitats particulars de cada client per integrar-los en l’ERP. Estem especialitzats en formació, consultoria , programació i posta amb marxa del Erp Sage murano.

Amb els anys, hem diversificat també la nostra dedicació amb software, i hem incorporat a la nostra cartera, altres productes com Sage SP o la recent incorporada Corus, de propietat d’Infordisa.

Corus infordisa

El passat mes de febrer, Infordisa S.A. va adquirir els drets d’explotació i comercialització que desenvolupa CORUS Financial Soft S.L.: CORUS sql, CORUS rh i ECO sql. Aquesta nova etapa ens ha de permetre millorar el futur i la solidesa de l’empresa, i obrir un nou ventall de possibilitats al nostre client. Amb la adjunció de CORUS a la firma Infordisa, ambdues empreses milloren la seva qualitat de servei tècnic i suport comercial, i encaminen una nova solució comercial que pot ajudar a oferir un, encara millor, servei TIC als nostres clients conjunts.

El resultat de l’acord ens permetrà:

 • Garantir la continuitat de les aplicacions CORUS i impulsar encara més la seva implantació
 • Disposar de més recursos per desenvolupar nous mòduls i noves aplicacions
 • Disposar d’una encara millor esctructura de suport tècnic de software
 • Oferir servei de hot-line i manteniment de les aplicacions CORUS
 • Ampliar les modalitats de llicenciament de CORUS en subscripció al núvol

Us donem la benvinguda a aquesta nova unió amb una visió molt més àmplia, oberta cap al futur de la tecnologia en el món empresarial, i amb la podrem oferir millor solucions a les necessitats dels nostres clients.