Microsoft Excel 2013. Optimitza el teu rendiment

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 18 hores

Descripció general

Microsoft Excel és una de les eines més utilitzades en l’actualitat en la majoria de llocs de treball de les empreses. És una eina d’ús molt transversal, ja que es pot utilitzar per a infinitat d’aplicacions. Molts usuaris han après a fer servir Excel d’una forma autodidacta, el que fa que es desconeguin moltes de les seves possibilitats, i que no s’utilitzi de la millor manera possible, invertint molt de temps a realitzar tasques que, amb un millor coneixement de l’aplicació, es podrien fer d’una manera molt més eficient i productiva.

Objectius del curs

 • Consolidar i millorar els coneixements d’Excel, aprenent a utilitzar-lo de una forma més eficient i optimitzada
 • Descobrir la gran quantitat d’eines que proporciona Excel, que permeten simplificar processos i treure-li més rendiment
 • Conèixer i treure profit de les opcions que proporciona Excel per analitzar i gestionar dades, inclosa la creació de taules dinàmiques i les seves possibilitats
 • Aprofundir en l’ús de fórmules i funcions, i la realització de gràfics
 • Començar a conèixer les possibilitats de les macros

Dirigit a

 • Persones que ja tenen coneixements d’Excel, l’utilitzen habitualment, realitzen fórmules bàsiques, i volen treure-li més rendiment

Prerequisits

 • És necessari tenir coneixements d’Excel, i utilitzar-lo d’una manera àgil

Contingut del curs

Revisió de conceptes essencials

 • Desplaçament i selecció optimitzats
 • Edició avançada: variants de copiar, moure, inserir i eliminar rangs
 • Enganxat especial: opcions
 • Cercar i seleccionar: opcions
 • Organització de finestres. Immobilitzar i dividir panells
 • Fórmules. Noms de rangs. Referències relatives i absolutes
 • Formats condicionals
 • Validacions
 • Plantilles

Eines d’anàlisi i gestió eficient de les dades

 • Organitzar l’estructura de les dades
 • Ordenar les dades – Criteris d’ordenació. Nivells d’ordenació. Ordenació per format
 • Filtrar dades. Autofiltres i filtres avançats
 • Les taules. Concepte. Crear una taula. Formats de taula. Totals. treure duplicats
 • Estructuració i resum de dades: agrupació i esquemes, subtotals
 • Consolidació de dades

Fórmules, funcions i gràfics

 • Les condicions i les funcions lògiques SI (), i (), O (), CONTAR.SI, …
 • Funcions de text
 • Funcions de data
 • Funcions de recerca i referència BUSCARV, COINCIDIR, ÍNDEX …
 • Funcions d’error
 • Fórmules amb referències a altres fulls i llibres. Referències 3D
 • Gràfics: Establir els dissenys adequats a cada cas. Aplicar formats a les diferents àrees del gràfic

Les taules dinàmiques

 • Definició i concepte
 • Creació de taules dinàmiques
 • Modificació de l’estructura d’una taula dinàmica
 • Actualització de dades
 • Filtrar i ordenar dades
 • Operacions de resum: tipus d’operacions, formes de mostrar els resultats
 • Càlculs en una taula dinàmica: Elements calculats, camps calculats
 • Agrupació de dades
 • Creació de taules dinàmiques independents no vinculades
 • Segmentació de dades
 • Opcions de taula dinàmica
 • Gràfics dinàmics

Automatització de tasques: Introducció a les macros

 • Introducció a les macros. Seguretat
 • Gravar macros senzilles: macros de teclat
 • Administrar macros: executar, eliminar, modificar paràmetres
 • Mètodes d’execució de macros
 • Ús de referències relatives i absolutes en una macro
 • Assignar una macro a un botó o objecte

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem